Algemene voorwaarden

van:

‘STERK Inboedels’, gevestigd en kantoorhoudende aan de ‘Nijverheidsweg 46c in Hendrik-Ido-Ambacht hierna te noemen de opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder ’opdrachtnemer’ verstaan ‘STERK Inboedel’, gevestigd aan de Nijverheidsweg 46c te Hendrik-Ido-Ambacht.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de opdracht-nemer en een opdrachtgever, waar de opdrachtnemer deze voorwaarden op van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn niet van toerpassing als de opdrachtnemer daar nadrukkelijk schriftelijk vanaf is geweken.

Artikel 3. Offertes

3.1. Al onze offertes worden kosteloos uitgebracht en zijn geheel vrijblijvend. De offertes zijn dertig dagen geldig. Als in de offerte een datum voor aanvaarding is genoemd dan geldt de uitgebrachte offerte tot deze datum.

3.2. De opdrachtnemer is aan een uitgebrachte offerte gebonden als deze door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk is bevestigd.

3.3. De in de genoemde offertes genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de door de opdrachtnemer te betalen stortkosten voor het afvoeren van de af te voeren goederen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform de gemaakte afspraken.

4.2. Als dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst vereist is dan heeft opdrachtnemer het recht om werkzaamheden, waarvoor een specifieke deskundigheid nodig is, te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en voorwerpen, waarvan ‘STERK Inboedel’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan en ter beoordeling van opdrachtnemer worden verstrekt. Als de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en voorwerpen niet tijdig aan opdrachtnemer heeft verstrekt dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd dan kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor het overeengekomen project, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.

5.2. Als in de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Dat betekent dat er bij het door overmacht niet tijdig na kunnen komen van de overeenkomst door de opdrachtgever van opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan hebben partijen het recht om de overeenkomst na wilsovereenstemming aan te passen.

6.2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. opdrachtnemer stelt  de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.3. Als de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft dan licht opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren in.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

De opdrachtnemer  behoudt tevens het recht de door het uitvoeren van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken als hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de gevallen dat:

Sub a. De opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden op basis waarvan de opdrachtnemer vreest dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Sub b. De opdrachtnemer aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen en deze zekerheid is uitgebleven of onvoldoende is.

 

10.2. In de onder lid 1, sub a en b van dit artikel genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of over te gaan tot het ontbinden van de overeenkomst, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer om schadevergoeding en een vergoeding voor winstderving te vorderen.

10.3. Bij het ontbinden van de overeenkomst, voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de opdrachtgever dertig procent van het voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag, inclusief de omzetbelasting, verschuldigd.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door de opdrachtgever binnen acht dagen na het ontdekken daarvan, maar uiterlijk binnen veertien dagen na het voltooien van de overeengekomen werkzaamheden, schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld.

11.2. Als een klacht gegrond is, dan verricht de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals vooraf is overeengekomen, tenzij dit ondertussen voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

Artikel 12. Honorarium

12.1. Voor aanbiedingen tegen een vast honorarium en voor overeenkomsten waarin een vast honorarium is overeengekomen zijn lid 2, lid 5 en lid 6 van dit artikel van toepassing. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen dan zijn lid 3, lid 4, lid 5 en lid 6 van dit artikel van toepassing.

12.2. De opdrachtnemer en de opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief omzetbelasting.

12.3. Als geen vast honorarium wordt overeengekomen dan wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en de kilometervergoeding van de ingezette bedrijfs¬wagen(s). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven en kilometervergoeding van de opdrachtnemer die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief of kilometervergoeding is overeengekomen.

12.4. Eventuele kostenramingen zijn altijd exclusief de omzetbelasting.

12.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.

12.6. Als de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt dan is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief als zij kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding en de levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van lonen of autokosten.

Artikel 13. Betaling

13.1. Betaling moet geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

13.2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

13.3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs als de opdrachtgever aangeeft, dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

14.1. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever over de eerste € 2.500,- twintig procent verschuldigd en over het meerdere tot € 6.000,-  tien procent.

14.2. Als de opdrachtnemer aantoont dat hij redelijkerwijs noodzakelijk hogere kosten heeft gemaakt dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten verhogen het op basis van het hiervoor genoemde lid 1 berekende bedrag.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Als de opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor veroorzaakte schade dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

15.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprake-lijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar betaalde uitkering.

15.2. Als de verzekeraar in een geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering is gedekt dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot anderhalf maal de factuurwaarde van de opdracht, exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.3. In afwijking van wat hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt de aansprake-lijkheid bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.

15.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar onder-geschikten.

15.5. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Verkoop en levering van goederen

16.1. Verkochte goederen worden geleverd in de staat waarin deze ter plaatse of op beeldmateriaal zijn getoond.

16.2. Op verkochte goederen wordt geen garantie gegeven.

16.3. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

16.4. Ruiling van geleverde goederen is uitsluitend mogelijk, indien ‘STERK Inboedels’ daarmee instemt.

16.5. De leveringskosten van de goederen vanaf Havelte komen, tenzij er een andere af-spraak is gemaakt, voor rekening van de koper.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daarover in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voor- of onvoorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de gebruiker niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de op-drachtnemer worden daaronder begrepen.

17.2. De opdrachtnemer heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

17.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Als de periode waarin door overmacht het nakomen van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding door de op-dracht¬nemer bestaat.

17.4. Als de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen dan is zij gerechtigd het al uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De  op-dracht¬gever is in dit geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betrof. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstan-dige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter voor de woonplaats van de opdrachtnemer is, tenzij de kantonrechter bevoegd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De opdrachtnemer heeft niettemin het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De laatst gedeponeerde versie of de versie, die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht, is steeds van toepassing.

Laatste wijzigingen te Hendrik-Ido-Ambacht op 1 september 2019.